കൂടല്ലൂർ മുത്തുവിളയുംകുന്ന് മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം പുനഃപ്രദിഷ്ട്ടാമഹോത്സവം ആഘോഷിച്ചു

0
1137